Fredensgade

På Fredensgade ønsker vi gennem stabiliserende og udviklende arbejde at fremme (1) menneskelig udvikling, (2) problemløsning i menneskelige relationer og (3) det enkelte menneskes frigørelse og magt over eget liv for at sikre den enkelte et værdigt liv.

Vi yder en indsats, der støtter borgeres habilitet i forhold til samfundsdeltagelse og livsudfoldelse på egne præmisser og støtter mennesker, der ikke trives eller trues på deres trivsel på grund af særlige vilkår.

Opgaven er at forebygge, kompensere og forandre.

 • Forebyggelsesperspektivet kommer til udtryk ved en socialpædagogisk indsats, der giver mennesker med behov for særlig støtte mulighed for at deltage i hverdagslivet, de sociale fællesskaber og samfundslivet.
 • Kompensationsperspektivet kommer til udtryk ved, at vi benytter vores faglighed til at afdække den enkeltes ressourcer og behov med henblik på at målrette hjælp og støtte.
 • Forandringsperspektivet har to sider. På den ene side støtter vi den enkelte i at realisere egne værdifulde potentialer som menneske og samfundsborger. På den anden side arbejder vi for, at de sociale og samfundsmæssige betingelser fremmer en sådan realisering.

På Fredensgade indgår vi i overenstemmelse med vores værdier i professionelle relationer med voksne borgere og varetager gennem viden, indsigt og kompetencer udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver inden for et bredt arbejdsfelt.

 • Vi indsamler, dokumenterer, analyserer, evaluerer, reflekterer og perspektiverer iagttagelser og udvikler pædagogisk praksis og viden.
 • Vi tilrettelægger, udfører og koordinerer pædagogisk begrundede aktiviteter og processer.
 • Vi samarbejder med, vejleder og støtter pårørende.
 • Vi formidler viden og deltager i professionelt samarbejde med eksterne partnere.
 • Vi tilegner os og gør brug af relevante teorier og metoder i pædagogisk praksis.
 • Vi formidler samfundsmæssige mål og værdier til vores borgere.

På Fredensgade er der røgfrit miljø. Der er adgang til udendørs faciliteter i forbindelse med rygning.

Henvendelse om ydelse fra Fredensgade foretages ved at udfylde et henvendelsesskema og indsende det som sikker post via borger.dk eller e-boks til Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som borger skal du her logge på med dit NemID.

Modtager-adressen i e-Boks findes ved at taste:
1) Vælg modtager
2) Søg kategori
3) Offentlige myndigheder / Kommuner
4) Ringkøbing-Skjern Kommune 
5) Handicap og Psykiatri

Skemaet kan du også sende som almindelig post til:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6900 Skjern

Tildeling af støtte sker i form af forskellige ydelsespakker. I forhold til hver pakke er der beskrevet typiske brugerprofiler, som dækker alle fagområdets målgrupper. Der ydes normalt højst pakke 5 til bostøtte.

Læs mere om delsespakker

Følg Fredensgade på Facebook

Fredensgade ADHD & Autisme-speciale er Ringkøbing-Skjern Kommunes speciale indenfor ADHD og autismespektrum-forstyrrelser. Tilbuddet består af:

 • Bostøtte i eget hjem efter SEL § 85 og af døgndækket botilbud efter almenboligloven.
 • Beskæftigelse efter LAB § 32, aktivitets- og samværstilbud efter SEL § 104 og mentor efter LAB  §31B.
 • STU.

Målgruppen er borgere med ADHD, autismespektrum-forstyrrelser eller særlige sociale problemer.