Faglig tilgang
At fremme menneskelig udvikling.

Vi indgår i overensstemmelse med vores værdier i professionelle relationer med voksne borgere og varetager gennem viden, indsigt og kompetencer udviklings-, lærings- og omsorgsopgaver inden for et bredt arbejdsfelt.
• Vi indsamler, dokumenterer, analyserer, evaluerer, reflekterer og perspektiverer iagttagelser og udvikler pædagogisk praksis og viden.
• Vi tilrettelægger, udfører og koordinerer pædagogisk begrundede aktiviteter og processer.
• Vi samarbejder med, vejleder og støtter pårørende.
• Vi formidler viden og deltager i professionelt samarbejde med eksterne partnere.
• Vi tilegner os og gør brug af relevante teorier og metoder i pædagogisk praksis.
• Vi formidler samfundsmæssige mål og værdier til vores borgere.

Kognitiv tilgang

En kognitiv tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på sammenhængen og den gensidige påvirkning mellem tanker, følelser, krop og handlinger. 
Formålet er at ændre tanke eller handling og derved opnå mere positive følelser.

Vi støtter borgeres habilitet.

Vi indsamler, dokumenterer, analyserer, evaluerer, reflekterer og perspektiverer iagttagelser og udvikler pædagogisk praksis og viden.
Vi yder en indsats, der støtter borgeres habilitet i forhold til samfundsdeltagelse og livsudfoldelse på egne præmisser og støtter mennesker, der ikke trives eller trues på deres trivsel på grund af særlige vilkår.

Recovery understøttende tilgang.

En recovery understøttende tilgang er en faglig tilgang, der handler om at skabe sig et meningsfuldt og tilfredsstillende liv, sådan som personerne selv definerer det, med eller uden symptomer og problemer, som kan komme og gå. 
Formålet er at hjælpe den enkelte til at komme sig helt eller delvist efter svær sindslidelse.

Metoder

Vi arbejder systemisk med containing / supervision.
Vi arbejder systemisk anerkendende og bidrager til at skabe bæredygtige relationer med de enkelte borgere som udgangspunkt for videre pædagogisk intervention.
Vi bidrager til at skabe sammenhænge, meningsfulde strukturer samt vækst i den enkeltes liv ved at bringe den enkelte borger ud af sin komfortzone med henblik på at synliggøre og udforske nærmeste udviklingszone.
Medarbejderne er uddannet i systemisk supervision og deltager i fastlagt faglig supervision.
Ved at skabe bæredygtige relationer opnår vi, at borgerne får styrkede kompetencer til selv at tage ansvar for eget liv. 
Forandringerne understøtter vores langsigtede målsætning for borgeren om at fastholde en bolig og genvinde funktionsevne, så borgeren oplever at have et selvstændigt og meningsfuldt liv.
Opfølgning via VUM og opfølgningsmøder.
På opfølgningsmøderne måles der generelt på effekt af de forskellige indsats der har været og det bruges til at sætte nye mål

Jeg-støttende samtaler.

Metoden er især god til borgere som er jeg svage og ofte har ondt indeni, den jeg-støttende tilgang kan være med til at skabe lindring og derved skabe mulighed for udvikling. 

Jeg-støttende samtaler handler grundlæggende om at støtte den enkelte i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser.

I de daglige dialoger rummer, container og forstår medarbejderen borgerens følelser og gør dermed en positiv selvudvikling muligt.
Ved at anvende jeg-støttende samtaler bliver borgerne bedre i stand til at håndtere følelser og dermed bedre mestre dagliglivets opgaver. De bliver bedre til at klare sig i egen bolig og bliver styrket til at klare sociale situationer. De bliver på lang sigt bedre i stand til at mestre eget liv.

Opfølgning via VUM og opfølgningsmøder.
På opfølgningsmøderne måles der generelt på effekt af de forskellige indsats der har været og det bruges til at sætte nye mål.