Beskæftigelsen på Rosengården

I beskæftigelsestilbuddet interagerer tilbudsdeltagere indbyrdes og med personaler i forbindelse med aktiviteter, og når de indgår i fællesskaber. Deltagelse i meningsfulde aktiviteter og fællesskaber danner rammer for at skabe relationer, indgå i samarbejder og forhandlinger.

Formålet med tilbuddet er efter LAB § 32 gennem vejledning og opkvalificering i meningsfulde og udviklende aktiviteter at udvikle eller afdække den lediges faglige og sociale kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet, til at kunne påbegynde og gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse eller at dokumentere forløb i en borgers sag. Resultatet af forløbet dokumenteres i en udførlig statusrapport, der indeholder en vurdering af den lediges faglige og sociale kompetencer.

Formålet er ligeledes efter SEL § 104 gennem et meningsfuldt og udviklende aktivitets- og samværstilbud at bidrage til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkår.

Kvaliteten af det faglige niveau i tilbuddet sikres med en tværfagligt sammensat personalegruppe med forskellige relevante håndværksmæssige og pædagogiske uddannelsesmæssige baggrunde (fx snedker, tømrer, mekaniker, pædagog og social- og sundhedsassistent) samt en bred vifte af efter- og videreuddannelser med relevans indenfor pædagogisk og praktisk arbejde (fx i relation til ADHD, ASF, socialpsykiatri og supervision). Personalet har løbende mulighed for efteruddannelse.

Den gode interaktion i tilbuddet handler om den måde personalet imødekommer og samarbejder med deltagere i tilbuddet og indbyrdes. Interaktionerne er forankret i værdier som respekt for den enkelte, tydelig kommunikation, meningsfuldhed, lydhørhed, indføling og nærhed.

Personalegruppen er opmærksom på tilbudsdeltageres individuelle forudsætninger (fx diagnoser, ressourcer og dagsform) og tilrettelægger meningsfulde ansvars- og arbejdsopgaver herudfra – uanset om deltageren har brug for støtte i udførelse af arbejdsopgaver eller et lille skub til at komme videre.

Det sociale og arbejdsmæssige miljø er til en hvis grad beskyttet, men rummer samtidig udfordringer, der kan stimulere til den enkeltes udvikling. Der er fokus på anerkendende kommunikation, succesoplevelser for den enkelte deltager, opbyggelse af selvværd og positive selv-historier.

I Rosengårdens beskæftigelsestilbud mener vi at borgerens identitet styrkes gennem aktiv deltagelse - derigennem inklusion i et målrettet arbejdsfællesskab. "Identitetsskabelse": udvikling sker gennem realisering af egne praksisoplevelser, samt en fælles problemløsning. Hovedingrediensen ved Rosengårdens beskæftigelsesforløb er at borgeren guides og vejledes af faguddannet pædagogisk personale, som tager udgangspunkt i følgende:

 • Individuel støtte.
 • God og tæt kontakt med personalet - med sigte på fremme af fornemmelsen for at " hvert enkelt individ er værdifuldt" - herunder støttende og vejledende samtaler.
 • God personlig backup under arbejdsprocesserne.
 • "Jeg-styrkede" opgaver.
 • Et sikkert og trygt arbejdsmiljø.
 • Træning i mødestabilitet.
 • En styrkelse af tilhørsforholdet.
 • Udbygge sociale kompetencer.
 • Styrkelse af praktiske færdigheder - såvel den intuitive viden.
 • Meningsfyldte og kompetence udviklende arbejdsopgaver.

Rosengården tilbyder en bred vifte af forskelligartede arbejdsområder indenfor:

 • Park og anlægsarbejde.
 • Skovarbejde.
 • Pedelopgaver.
 • Vedligeholdelsens opgaver af Rosengårdens bygninger og de 3 støtte centre.
 • Køkken afdelingen.
 • Kurser af kort varighed.

Beskæftigelsestilbud indenfor Socialpsykiatri med sigte på LAB § 31b Mentorstøtte og LAB § 32 vejledning og opkvalificering - forløb af korte eller længerevarende forløb Rosengårdens beskæftigelsestilbud er mestendels rettet mod brugergruppen indenfor socialpsykiatri og ADHD. Hensigten med tilbuddet er, at borgeren indenfor denne tilbudsramme kan afklares med hensyn til en tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller afdække mulighed for andre tiltag.