Bostøtte og mentorstøtte fra Fredensgade

Søg bostøtte fra Fredensgade

Henvendelse om ydelse fra Fredensgade foretages ved at udfylde et henvendelsesskema og indsende det som sikker post via borger.dk eller e-Boks til Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune. Som borger skal du her logge på med dit NemID.

Modtager-adressen i e-Boks findes ved at taste:
1) Vælg modtager
2) Søg kategori
3) Offentlige myndigheder / Kommuner
4) Ringkøbing-Skjern Kommune 
5) Handicap og Psykiatri

Skemaet kan du også sende som almindelig post til:

Ringkøbing-Skjern Kommune
Handicap og Psykiatri
Rødkløvervej 4
6900 Skjern

Faglighed på Fredensgade

 Fredensgade yder professionel omsorg og støtte på samfundets vegne og vi:

 • Behandler informationer om de mennesker, der modtager den socialpædagogiske støtte, med fortrolighed.
 • Tager ansvar for at skabe og vedligeholde relationer til borgeren kendetegnet ved ligeværdighed, tillid og forståelse.
 • Er kritisk bevidst om egne holdninger, præferencer og ønsker i mødet med borgerne.
 • Udvikler og vedligeholder de professionelle kompetencer.
 • Begrunder valg, beslutninger og handlinger på et velovervejet etisk grundlag.
 • Medvirker til etisk diskussion blandt kolleger, arbejdsgivere og samarbejdspartnere.
 • Bidrager til samarbejdet med de pædagogiske uddannelsesinstitutioner for at sikre de studerende adgang til viden og erfaringer om praksis.
 • Bidrager til, at der, både hos arbejdsgiverne, politikere og i samfundet i øvrigt, skabes gode betingelser for at diskutere, evaluere og fastholde principperne i dette etiske værdigrundlag.
 • Tager vare på eget og kollegaers fysiske og psykiske arbejdsmiljø.
 • Overholder de love og tjenstlige instrukser, som er grundlaget for professionens praksisstandarder og den socialpædagogiske indsats.
 • Prioriterer de professionelle værdier frem for egne personlige værdier.

Gruppetilbud på Fredensgade

Borgere tilknyttet Fredensgades bostøtte, har mulighed for at deltage i vores gruppetilbud. Vi oplever hos mange borgere, at det sociale liv kan være en udfordring - både det at tage initiativ til, men også når det gælder at vedligeholde gode relationer. Derfor vil det sociale samvær være den røde tråd og et af hovedmålene, når vi mødes i grupperne.

Overskrifter på gruppetilbuddene kan fx være:

 • Diagnoseforståelse ADHD og autisme
 • Angst
 • At flytte hjemmefra
 • Madlavning
 • Mindfullness
 • NADA
 • Motion
 • Udeliv

Der udvikles hele tiden nye gruppetilbud ud fra aktuelle temaer og problemstillinger. Gruppetilbuddene er en del af Fredensgades bostøtte og betragtes som et værktøj til at arbejde med de delmål, der laves sammen med bostøtten. Derfor vil det forekomme, at man modtager færre besøg i hjemmet.

Bostøtte fra Fredensgade

Bostøtte efter SEL § 85 omfatter hjælp, omsorg eller støtte i egen bolig samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Mentorstøtte fra Fredensgade

Med henblik på at fremme, at personer kan opnå eller fastholde aktiviteter, tilbud, ordinær uddannelse, ansættelse i fleksjob eller ordinær ansættelse, tilbyder Fredensgade mentorstøtte.

Som mentor kan fokus fx være:

 • I en overgangsperiode at hjælpe til at håndtere barrierer, der forhindrer deltagelse i forløb.
 • At støtte borgeren i kontakten til andre fagprofessionelle i forløb og den praktiserende læge.
 • At hjælpe borgeren med at få fokus på ressourcer og kompetencer og videreformidle disse til sagsbehandler,
 • At styrke borgerens tillid til systemet og motivere borgeren til at søge ud på arbejdsmarkedet.
 • At støtte borgeren i at bruge og udvide sit personlige netværk for at kunne indgå i forløb og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.
 • At støtte borgeren med personlige udfordringer, som målrettes med forløbet. Herunder familiemæssige udfordringer, bolig- og/eller økonomiproblemer.

Kontakt Fredensgade angående henvisning til mentorstøtte.

Fredensgade yder støtte til mennesker med ADHD, autismespektrum-forstyrrelser eller særlige sociale problemer. Formålet med bostøtten er gennem et socialpædagogisk forløb at:

 1. Tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer.
 2. Tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte
 3. Tilgodese behov, der følger af nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer.

Almene serviceydelser kan fx omhandle emner som hverdagsliv, beskæftigelse, fritid, socialt samvær, struktur, økonomi, indkøb og bolig.

Ydermere er formålet med hjælpen at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte.